Markkinointi ei ensikuulemalta kuulosta monenkaan mielestä miltään kovin monimutkaiselta rakettitieteeltä. Varsinkin maallikoille, markkinointi saattaa usein herättää mielikuvia tievarsilla, televisiossa ja lehdissä kirkuvista mainoksista, joissa kuluttajaa yritetään houkutella tavalla tai toisella käyttämään houkuttelijan edustamaa tuotetta tai palvelua. Markkinointi on kuitenkin paljon muutakin, kuin vain mainontaa ja myyntiä. Mainonta on luonnollisesti markkinointiviestinnän näkyvin elementti, mutta näkyvyyden taustalla piilee valtava määrä työtä, ennen kuin markkinoinnin päätarkoitus, arvon tuottaminen markkinoivalle yritykselle saadaan toteutettua. Yritys luo arvoa omistajilleen kasvun kautta. Markkinoinnin tarkoitus on tukea kasvua hankkimalla yritykselle uusia asiakkaita, tai vastaavasti ylläpitää ja kehittää olemassaolevia. Markkinointi nojautuu siten erilaisiin kilpailukeinoihin, joista tunnetuin lienee ns. 4P-malli: tuote, hinta, jakelu,sekä menekinedistäminen. Klassinen 4P-malli nojautuu kuitenkin lähinnä tavaraoiden markkinointiin, jonka takia mallia on vuosien saatossa lavennettu entisestään kattamaan myös ihmiset, prosessit sekä fyysisen ympäristön. Lavennettu, niin sanottu 7P-malli soveltuu paremmin asiantuntijapalveluiden markkinointiin, jossa esimerkiksi fyysisen ympäristön merkitys asiakaskokemuksen luojana on merkittävä kilpailukeino, kuten on esimerkiksi kauneus- ja hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten kohdalla ymmärretty.

Markkinoinnin tarkoituksena on siten paitsi kasvattaa markkinoivan yrityksen arvoa, niin erilaisin markkinointiviestinnän keinoin kasvattaa yrityksen arvoa myös potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Palvelut ja tuotteet on kyettävä paketoimaan siten, että ne erottuvat positiivisesti kilpailijoihinsa nähden. Segmentoinnin merkitys korostuu maailmassa, jossa kilpailu yritysten välillä kiristyy jatkuvasti samalla, kun kuluttajien miletymykset muuttuvat entistä vaikeammin ennustettavaksi. Siinä, missä vielä pari vuosikymmentä sitten tietyt trendit saatetiin omaksua kokonaisen sukupolven taholta, on nykymaailma maultaan huomattavasti pirstaloituneempaa. Enää ei riitä, että yritetään miellyttää väenväkisin kaikkia. Tehokas markkinoija tekeekin selkeitä valintoja jo ennen kuin tuotteestaan tai palvelustaan päättää kertoa. Markkinointi on siten nykyään yhä enemmän myös positiointia. Tehokas markkinoija etsii markkinoilta sellaisen nurkan, jossa kilpailu on hiljaisempaa.  Parhaassa tapauksessa sitä ei ole vielä edes syntynyt.

Jukka Artikkelin lähdehttp://artikkelisuomi.fi/markkinointi-ei-ole-vain-mainontaa-ja-myyntipuhetta/
Julkaisija

  • authorTekijä
  • writerKategoria maaliskuu 28, 2011
  • liveJulkaistut artikkelit 148

Julkaisu Kommentti